Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

  • Print

I 2014 bevilget regjeringen 536 millioner kroner til Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret (prosjektet). Prosjektet pågår fra 2016 til 2019, i regi av Skattedirektoratet.

Prosjektet skal levere en totalmodernisering av Folkeregisteret. Satsingen skal ivareta økte krav til identitetsforvaltning, økt datakvalitet og raskere ajourhold, i tillegg til å sikre et godt personvern og god tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger. Ved endt prosjektperiode vil Norge ha et fullstendig modernisert folkeregister med nye grensesnitt for interaksjon med brukere og nye arbeidsprosesser.

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret skal tilrettelegge for:

  • Nytt saksbehandlingssystem tilpasset nye forretningsprosesser for folkeregistervirksomheten i Skatteetaten og med økt grad av automatisering.
  • Nye elektroniske grensesnitt, både for de som leverer informasjon til og for de som mottar informasjon fra Folkeregisteret.
  • Selvbetjeningsløsning for borger med innsyn i egne opplysninger og med mulighet for å melde om endringer.
  • Videreutvikling av Skatteetatens moderniserte infrastruktur og driftsplattform. Plattformen vil blant annet bidra til å sikre døgnkontinuerlig drift og nye tjenester for tilgjengeliggjøring av folkeregisterinformasjon.
  • Tilrettelegging for ny lov nye forskrifter og instrukser.
  • Innføring av nye løsninger

Ambisjonen er at et modernisert folkeregister skal ha en rekke positive effekter på samfunnet:

  • Folkeregisteret skal bidra til å gi et godt grunnlag for offentlige og private tjenester, forskning og samfunnsutvikling.
  • Folkeregisteret skal bidra til effektiv ressursbruk.
  • Folkeregisteret skal bidra til å sikre og ivareta personvern.

Prosjektet jobber etter en plan med fire hovedleveranser som skal leveres inkrementelt gjennom hele prosjektperioden.

Som en del av moderniseringsarbeidet er det også vedtatt ny lov og forskrift for folkeregistrering er under arbeid, dette vil tre i kraft i løpet av 2017. Les mer om konsekvensene av ny lov og forskrift her.

Hvem bruker Folkeregisteret?

Folkeregisteret brukes i nesten all offentlig administrasjon relatert til personer, i tillegg til at store deler av privat sektor bruker Folkeregisteret for å gjøre lovpålagte oppgaver. Prosjektet deler brukere av Folkeregisterets tekniske grensesnitt i to, de som henter/lese data fra registeret, som vi kaller konsumenter, og de som sender inn/tilfører opplysninger, kalt produsenter. Begge gruppene berøres av moderniseringen.

Smidig arbeidsmetodikk

I Skatteetaten utvikles alle IT-prosjekter etter smidig utviklingsmetode. Smidig metodikk har mange fordeler, men også noen ulemper. Smidig utvikling gir fleksibilitet og fungerer risikoreduserende fordi systemet utvikles stegvis med hyppige leveranser. Det ivaretar også et fokus på kontinuerlig læring. Samtidig gjør smidig arbeidsmetodikk oss mindre forutsigbare for omgivelsene våre da vi ikke kan gi svar på spørsmål om detaljene i fremtidig leveranser.

For å forberede samfunnet på konsekvensene av modernisert folkeregister, jobbet prosjektet aktivt med å informere og involvere virksomheter som blir berørt. Les gjerne mer om hvordan vi jobber med produsenter og konsumenter.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.