Rapportere særavgifter

Form

  • Print

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter kan rapportere særavgifter elektronisk.

Periodevis innrapportering av særavgifter for virksomheter som er registrert som meldingspliktige hos Skatteetaten.

Skal du endre på særavgiftsoppgaver som er levert i gammel løsning, skal endringer gjøres i den gamle løsningen (RF-1326)

Dette kan du gjøre elektronisk i ELSÆR 2.0:

  • Registrere og sende inn ny særavgiftsmelding
  • Oversikt over lagrede og innsendte meldinger
  • Forhåndsutfylt melding for særavgifter registrert på virksomheten
  • Mulighet for filopplasting fra egne systemer
  • Endre tidligere innsendte og forfalte meldinger. NB! Gjelder kun meldinger levert i ny rapporteringsløsning.
  • Tilbakemelding på PDF med KID

Du vil finne mer informasjon om ELSÆR 2.0 her.

Frist

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned. Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.

Betale

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Nytt kontonummer

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal innrapportere særavgifter i ELSÆR 2.0.

Adresse:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD

Du må være registrert for å rapportere elektronisk

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan ta i bruk elektronisk innrapportering av særavgifter.

Registrér virksomheten som særavgiftspliktig

Destruksjon

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende melding om dette til Skatteetaten. Meldingen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Melding må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. virksomheter må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få refundert avgiftene ved destruksjon.

Refusjon og omberegning av melding

Det finnes en rekke fritaksordninger for særavgifter. En del av disse fritakene gjennomføres ved at du betaler avgiften først og ber om refusjon i etterkant.

Søk om refusjon av avgifter.

Uregistrerte særavgiftspliktige skal bruke dette skjemaet ved søknad om refusjon og omberegning av særavgifter. NB! Gjelder ikke registrerte særavgiftspliktige.

I enkelte tilfeller må du legge ved blankett for særavgifter eller egenerklæring om avgiftsfritt kjøp. Det er forskjellig praksis på de ulike særavgiftene, og nærmere beskrivelse finner du i avgiftsrundskrivene.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.