Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap)

Form Gjelder for inntektsåret 2016

  • Print

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. 

Med finansielle produkter mener vi blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm.

Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap skal det ikke gis opplysninger om her.

Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 og for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.