Formuesskatt

Sats

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2014

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 0  
0 og over 0,7 %
Skatteklasse 1 og 2 0 -1 200 000 kr 0,0 %
Skatteklasse 1 og 2 1 200 000 kr og over 0,7%


Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse     Formue Sats
Skatteklasse 0, 1 og 2 0 - 1 200 000 kr 0,0 %
  1 200 000 kr og over 0,15 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.