• Print

Slik avslutter du et ANS/DA

Avviklingsbeslutningen

Selskapsmøtet beslutter oppløsning av selskapet. Det er mulig å spesifisere i selskapsavtalen at beslutningen skal skje på en annen måte.

 • Avvikling av selskapet krever enstemmighet blant deltakerne, med mindre selskapsavtalen spesifiserer noe annet.
 • Selskapet kan få et avviklingsstyre dersom deltakerne finner det hensiktsmessig.

 Meldinger til foretaksregisteret

 • Beslutning om oppløsing av selskapet skal straks meldes Foretaksregisteret. Melding gis gjennom samordnet registermelding.
 • Tidligst seks uker etter at beslutningen om oppløsing er registrert i Foretaksregisteret og selskapsmøtet har godkjent avviklingsoppgjøret, sendes krav om sletting til Foretaksregisteret gjennom samordnet registermelding.

Kreditorer og forpliktelser

 • Selskapets deltakere er ansvarlige for eventuelle krav kreditorer ikke får dekket av selskapet, også etter avvikling.
 • Krav mot selskapet foreldes senest 3 år etter at avviklingen ble registrert i Foretaksregisteret. 

Regnskap og balanse

 • Avviklingsoppgjør skal godkjennes av selskapsmøtet før selskapet kan slettes. Godkjennelsen kan først skje etter utløp av kreditorfristen på 6 uker fra publisering i foretaksregisteret. Selskapets eiendeler skal verdsettes til virkelig verdi i avviklingsoppgjøret.
 • Selskapets forpliktelser skal betales eller sikres, gevinstandeler skal utbetales og tapsandeler skal innbetales, før den som forestår avviklingen skal legge frem skriftlig oppgjør for selskapsmøtet til godkjenning.

Utdeling

 • Dersom samtlige deltakere ikke er enige i naturaldeling av selskapets midler, skal eiendelene omgjøres i penger.
 • Hver deltaker kan kreve at selskapets forpliktelser betales eller sikres ved at det avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning av forpliktelsene. 

Forhåndsfastsetting

Ansvarlige selskaper er ikke omfattet av systemet med forhåndsfastsetting. RF-1215 "Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting" må derfor leveres etter vanlige frister for oppløsningsåret. Avviklingen må også rapporteres i forbindelse med deltakerens fastsetting.

Deltakere

 • For andelseierne innebærer avvikling av det deltakerlignede selskapet at andelen anses som realisert. Det skal da foretas en gevinst-/tapsberegning og forskjellen mellom inngangsverdi på andelen og utgangsverdien vil være skattepliktig/fradragsberettiget gevinst/tap.
 • Vederlaget for innløsning av eiendelen vil være nettoverdien av det som deltakeren mottar fra selskapet som oppgjør i forbindelse med oppløsingen.
 • Ubenyttet skjermingsfradrag opparbeidet før oppløsingsåret kommer til fradrag ved gevinstberegningen. Det beregnes ikke skjermingsfradrag for oppløsingsåret.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.