Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Aksje anskaffet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

Overgangsregler sikrer at verdistigningen fra skattyters anskaffelse og fram til 1. januar 1992 på aksjer som skattyter kunne ha realisert skattefritt frem til 31. desember 1991, ikke skal skattlegges under skattereglene som trådte i kraft 1. januar 1992.

Vilkår for å kunne bruke oppregulert inngangsverdi: Skattyter må ha eid aksjen i tre år eller mer den 1. januar 1992 (dvs. anskaffelset før 1. januar 1989) og den må ikke har vært eid i næringsvirksomhet 1. januar 1992. (Om aksjer i næring, se Lignings-ABC emnet ”Tap”).

For norske børsnoterte aksjer settes inngangsverdien til gjennomsnittet av kursnoteringene for hver enkelt handelsdag f.o.m 1. november 1991 t.o.m 31. desember 1991.

For aksjer notert på utenlandsk børs settes inngangsverdien til siste kursnoterte verdi frem t.o.m 31. desember1991.

For ikke-børsnoterte aksjer følger det av overgangsregler til sktl. § 10-12 at inngangsverdien kun kan ta utgangspunkt i aksjens forholdsmessige andel av selskapets formuesverdi fra 1992, eller til aksjens opprinnelige kostpris dersom denne kan dokumenteres. Skattyter kan således ved fastsettelse av skjermingsgrunnlag ikke bruke aksjens andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital eller verdi ved godkjent takst, som var øvrige alternativer ved oppreguleringsadgangen.

Hvordan kan du finne ut om du har aksjer med oppregulert inngangsverdi?

Verdien står i skjema ”Aksjer og egenkapitalbevis” (RF-1088) som aksjonæren får tilsendt hvert år. Ervervsdato vil da stå oppført med en dato før 1. januar 1989. Ta eventuelt kontakt med skattekontoret dersom du er usikker.

Hvordan er inngangsverdien fastsatt?

Inngangsverdien skal være fastsatt ved fastsettingen for inntektsåret 2006. Oppregulert verdi har erstattet opprinnelig inngangsverdi/kostpris.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.