Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Arv og gave – ikke- børsnoterte aksjer

Hvor kan du finne ut om du har arvet ikke-børsnoterte aksjer?

Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar 2014. Du kan sjekke arvemeldingen dersom arvelater døde i 2013 eller tidligere. Hvis du har fått forskudd på arv i 2013 eller tidligere skal dette fremgå av gavemelding sendt skattekontoret.

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet  i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven. 

Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet. 

Hovedregelen om hvilken verdi som skal legges til grunn finner vi i arveavgiftsloven § 11. Det følger av denne bestemmelsen at det er omsetningsverdien på andelen som skal legges til grunn.

For ikke-børsnoterte aksjer skal aksjen verdsettes til 100 % av aksjens forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi per 1. januar i det år rådigheten går over som verdi ved beregning av arveavgift. Mottakeren kan alternativt velge at formuesverdier, begrenset oppad til kr 10 mill., verdsettes til 60 % av skattemessig formuesverdi (arveavgiftsgrunnlag kr 6 mill). Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 100 % av skattemessig verdi. 

For aksjer arvet/mottatt frem t.o.m 2005 skulle omsetningsverdien på det tidspunkt du fikk rådighet over aksjen legges til grunn. Verdien skulle ikke settes høyere enn bruttoverdien som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, jf. sktl. § 9-7. Arving eller gavemottaker kunne velge om avgiftsgrunnlaget skal settes til 100 % eller 30 % av aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Din inngangsverdi på aksjen skal fremgå av skjema ”Aksjer og egenkapitalbevis” (RF-1088).

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.