Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kapitalnedsettelse ved innløsning av enkeltaksjer med tilbakebetaling til aksjonærene

Kapitalnedsettelse som gjennomføres ved innløsning av enkeltaksjer regnes som en realisasjon. Det skal foretas ordinært gevinst og tapsoppgjør for de innløste aksjene (om de tilfellene der det foretas en forholdsmessig innløsning av samtlige aksjonærers aksjer i selskapet og der selskaper med bare én aksjonær innløser aksjer, se nedenfor under ” Kapitalnedsettelse ved innløsning av enkeltaksjer med tilbakebetaling til aksjonærene uten endring av eierandel”).

Hvordan kan du finne ut om du har aksjer i slike selskap?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen skal være registrert der. Du kan også finne det i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirkes inngangsverdien?

Hendelsen påvirker ikke anskaffelsesverdien på gjenværende aksjebeholdning. Opprinnelig anskaffelsesverdi på gjenværende beholdning er den samme før og etter hendelsen. For eksempel: Du kjøpte 1000 aksjer for kr 50 000. På et senere tidspunkt innløser du 400 aksjer for kr 10 000. De 400 aksjene blir gjenstand for et gevinst/tapsoppgjør der du får et fradragsberettiget tap på kr 10 000. Gjenstående beholdning på 600 aksjer har fortsatt en total anskaffelsesverdi på kr 30 000.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.