Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kapitalnedsettelse ved innløsning av enkeltaksjer med tilbakebetaling til aksjonærene uten endring av eierandel

En slik kapitalnedsettelse ved innløsning av enkeltaksjer kan foretas ved

  • en forholdsmessig innløsning av samtlige aksjonærers aksjer i selskapet eller
  • at noe av selskapets aksjer innløses (og selskapet bare har én aksjonær)

I slike tilfeller anses ikke aksjonæren for å ha oppgitt noen del av sin eierinteresse i selskapet. Slik innløsning utløser ikke realisasjonsbeskatning.

Det skal altså ikke foretas noe gevinst eller tapsoppgjør for de innløste aksjene.

Hvor kan du finne ut av om du har aksjer i et slikt selskap?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne dette i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirker dette inngangsverdien?

Er beløpet du mottar ved innløsningen mindre enn innbetalt kapital på aksjene, er du i en tapssituasjon. Siden du ikke kan trekke fra dette tapet ved innløsningen av aksjene, må du oppregulere inngangsverdien på de gjenværende aksjene. Oppreguleringsbeløpet settes til differansen mellom innbetalt kapital på de innløste aksjene, minus det beløp du mottok ved innløsningen.

Er det beløpet du mottar ved innløsningen høyere enn innbetalt kapital på de innløste aksjene, bortfaller inngangsverdien for de innløste aksjene. Differansen utløser utbyttebeskatning. 

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.