Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kapitalutvidelse ved kontantinnskudd

Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved innbetaling kan skje ved økning av pålydende på eksisterende aksjer eller ved nytegning av aksjer.

Hvor kan du finne ut om du har deltatt i en kapitalutvidelse ved kontantinnskudd?

Selskapet skal ha sendt melding til Foretaksregisteret, og kapitalutvidelsen skal være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalutvidelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirkes inngangsverdien, dvs. hvilke prinsipper skal legges til grunn for å fastslå inngangsverdien?

Oppskriving av pålydende på eksisterende aksjer medfører en forhøyelse av inngangsverdi på aksjene med det innbetalte beløp fordelt likt på hver aksje.

Ved aksjer ervervet ved nytegning settes inngangsverdien til innbetalt aksjekapital, herunder innbetalt overkurs tillagt eventuell kostpris for tegningsrett brukt til å anskaffe aksjen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.