Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kapitalutvidelse med tingsinnskudd

Forhøyelse av aksjekapital ved tingsinnskudd, herunder konvertering av fordring, kan skje ved økning av pålydende av eksisterende aksjer eller ved utstedelse av nye aksjer.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer som er anskaffet på denne måten?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalutvidelsen vil være registrert der. Man kan også også finne beretning om kapitalutvidelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak. Det skal også foreligge revisors bekreftelse på redegjørelse for aksjeinnskudd i annet enn penger etter asl. § 2-6.

Hvordan påvirker dette inngangsverdien, dvs. hvilke prinsipper skal legges til grunn for å fastslå inngangsverdien?

Inngangsverdien ved kapitalutvidelsen settes normalt til virkelig verdi av tingsinnskuddet på tidspunktet for revisors bekreftelse, jf. asl. § 10-12, 1. ledd.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.