Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Kjøp

En vanlig måte  å anskaffe en aksje på er å overta den fra en som allerede er aksjonær i selskapet. Dette er en avtale mellom aksjonærer der prisen som hovedregel fastsettes i avtalen. Selskapets vedtekter kan inneholde regler om fastsettelse av pris og hvem som kan erverve aksjer i selskapet. Avtaler mellom aksjonærene (aksjonæravtaler) kan også begrense omsetningsmuligheter og prissetting. Aksjeanskaffelser skal meldes til selskapet og innføres i aksjeeieboken. For børsnoterte selskaper skjer dette hos Verdipapirsentralen gjennom kontoførere.

Hvordan bestemmes inngangsverdien for aksjer som er kjøpt?

Inngangsverdi settes lik vederlaget ved kjøpet inklusive eventuelle megleromkostninger, verdien av gjeldsovertakelse, naturalytelser og tjenester mv.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.