Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Spleis av aksjer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan beslutte å slå sammen aksjer i et valgt forhold, for eksempel 3 aksjer byttes med 1 ny (3:1). Total aksjekapital vil være uendret.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et slikt selskap?

Det vil fremgå av generalforsamlingsprotokoll at spleis er vedtatt gjennomført. Den opprinnelige inngangsverdien er avhengig av hvordan aksjene før spleisen var ervervet.

Hvordan påvirkes inngangsverdien?

Inngangsverdien for spleiset aksjer er lik samlet opprinnelig inngangsverdi for de aksjene som er spleiset til én ny aksje. Total anskaffelsesverdi for aksjeposten vil være uendret.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.