Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Splitt av aksjer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan beslutte å splitte aksjer i et valgt forhold, for eksempel 1 aksje byttes med 2 nye (1:2). Total aksjekapital vil være uendret.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et slikt selskap?

Det vil fremgå av generalforsamlingsprotokoll at splitt er vedtatt gjennomført. Den opprinnelige inngangsverdien er avhengig av hvordan aksjene før splitten var anskaffet.

Hvordan påvirkes inngangsverdien?

Inngangsverdi for de opprinnelige aksjene skal omfordeles på de nye aksjene. En splitt i to aksjer medfører at inngangsverdien pr aksje må deles på to.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.