Slik fastsetter du inngangsverdien

  • Print

Aksjonærer i aksje- og allmennaksjeselskap skal oppgi sin inngangsverdi på aksjene for at Skatteetaten skal kunne fastsette et skjermingsgrunnlag som gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og som gir grunnlag for eventuell fremtidig gevinst-/tapsberegning ved realisasjon av aksjer.

Oversikten nedenfor gir informasjon om hvordan inngangsverdien for aksjer i norske selskaper fastsettes i ulike tilfeller.

Contents

Stiftelse av aksjeselskap

Ved stiftelse av et aksjeselskap tegnes aksjer for første gang i selskapet. Alle stifterne undertegner stiftelsesprotokollen for selskapet, og vil på denne måten tegne aksjer i selskapet.

Hvor kan du finne ut om dine aksjer er ervervet ved stiftelse av selskapet?

Det vil fremgå av stiftelsesprotokollen for selskapet hvem som deltok i tegningen. Tegnerne vil også være meldt til Foretaksregisteret ved melding om stiftelsen.

Hvordan bestemmes inngangsverdien?

Inngangsverdien for aksjene vil være den enkelte stifters andel av innbetaling av aksjekapital og overkurs ved stiftelsen.

Did you find what you were looking for?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.