Klageordningen for skatt bør endres

Pressemelding Publisert: 04.09.2013

  • Skriv ut

Innbyggerne i Norge skal ha full tillit til at alle skatteklagesaker får en betryggende behandling. Skattedirektoratet foreslår derfor å legge ned dagens åtte klagenemnder, og opprette en landsdekkende klagenemnd for skatt.

I dag behandles klagesakene i fem regionale skatteklagenemnder, samt skatteklagenemndene ved sentralskattekontorene og klagenemnda for merverdiavgift. Dagens klageordning ble etablert i 2008, og har i hovedsak fungert godt. Enkelte sider ved ordningen har likevel blitt kritisert, blant annet at saksforberedelsen av klagesakene skjer på skattekontorene som har fattet vedtaket som skal overprøves.

- Behandlingen av Skatteetatens klagesaker skal oppfattes som og være betryggende og tillitvekkende. Dette krever at vi er lydhøre overfor kritikk og har blikket rettet mot mulige forbedringstiltak. Som ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten, rettssikkerheten og legitimiteten i klagebehandlingen, foreslår vi å endre klagenemndsordningen på skatte- og merverdiavgiftsområdet, sier skattedirektør Hans Christian Holte. 


Foreslår en landsdekkende klagenemnd
Skattedirektoratet foreslår at det opprettes en landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift og et landsdekkende saksforberedende organ. Sekretariatet skal etter forslaget bemannes med egne saksbehandlere som fremmer innstillinger til nemnda. Vi foreslår videre høyere krav til nemndsmedlemmenes faglige kompetanse, samt at nemndsmedlemmene oppnevnes av Finansdepartementet i stedet for av fylkestingene. Organisasjoner som Revisorforeningen, NARF, Skattebetalerforeningen og NHO kan være med å foreslå kandidater til nemndene. 

- Dette vil sikre lik behandling av klagesaker, og at klager får en ny og uavhengig gjennomgang av nye saksbehandlere med den nødvendige distansen til den tidligere avgjørelsen.  Flere saker bør også behandles i møter. Dette gjelder særlig prinsipielle saker, saker med komplisert faktum og juridisk tvilsomme spørsmål. I sum vil dette styrke kvaliteten, rettssikkerheten og tilliten til klagenemndsordningen, sier Holte.


For mer informasjon, kontakt: Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.