Inngangsverdien er ein annan enn den eg gav opp i fjor, kvifor?

Hendingar i selskapet kan påverke inngangsverdien. Inngangsverdien kan mellom anna endre seg dersom:

  • Selskapet i 2016 har sett ned aksjekapitalen ved å redusere pålydande
  • Selskapet i 2016 har auka aksjekapitalen ved å auke pålydande
  • Ved til dømes fusjon eller fisjon i selskapet, kan talet på aksjar du eig i selskapet ha endra seg. Inngangsverdien er då fordelt på talet på aksjar du åtte ved utgangen av 2016.