Talet på aksjar er endra frå i fjor. Kvifor?

Talet på aksjar kan ha endra seg som følgje av hendingar i selskapet, til dømes fusjon eller fisjon, splitt eller spleis.