Utlevering av opplysningar til private verksemder

 • Skriv ut

Det er i lova gjort visse endringar for private verksemder sin tilgang til opplysningar i folkeregisteret. Etter § 10-1 andre ledd får private no fri tilgang til desse opplysningane til oppslag og ajourføring av eigne register:

 • fullt namn, inkl. historikk
 • fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for den registrerte identiteten
 • adresse (ikkje adresser som er underlagde teieplikt eller gradert etter instruksen om vern) inkl. historikk
 • fødestad
 • statsborgarskap
 • sivilstand (alle typar)
 • verjemål
 •  stadfesta framtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (busett, utflytta, død, opphøyrt og inaktivt d-nummer)

Oppslaga i folkeregisteret kan som tidlegare berre skje ved eit såkalla eintydig søk, dvs. at personen er namngjeven og kan identifiserast. Dette omfattar òg tilgang til tenesta eQuest. EVRY kan orientere nærare om korleis denne tenesta fungerer.

For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det eit krav om at det ligg føre eit grunngjeve behov.

Til folkeregisterlov og forskrift

Korleis sender eg ein søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende inn eit søknadsskjema for å søkje om tilgang til opplysningar frå folkeregisteret etter den nye lova om folkeregistrering.

Søknader om einskildopplysningar

Søknad via kontaktskjemaet vårt der du reknar med at personen du ønskjer opplysningar om bur. Du kan få utlevert inntil 3 til 4 opplysningar per veke utan å betale for det.

Dersom du har ei lengre liste med opplysningar du ønskjer å få utlevert, må du betale for å få opplysningane.

Omfattar førespurnaden meir enn 4 personar, skal den sendast til:

Skatt nord
Postboks 6310

9293 Tromsø.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.