Utlevering av opplysningar til offentlege myndigheiter og verksemder og private verksemder som har lovheimel

 • Skriv ut

Det er den aktuelle myndigheita eller verksemda som treng tilgang til konfidensiell informasjon som er ansvarleg for å sikre at dei har nødvendig heimel. Ein må kunne leggje fram dokumentasjon av heimel dersom ein treng tilgang til konfidensiell informasjon.

Dei som har lovheimel får tilgang til desse opplysningane:

Ikkje-konfidensielle opplysningar

 • Namn (namn og namnehistorikk)
 • Fødselsnummer/D-nummer (krev grunngjeve behov)
 • Fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for den registrerte identiteten
 • Fødestad
 • Bustadadresse/postadresse (gate/veg, gatenummer, postnummer, poststad, kommunenummer, bustadkommune, gards- og bruksnummer, adressehistorikk)
 • Sivilstand (sivilstand og sivilstandshistorikk)
 • Registreringsstatus (busett, utvandra, død)
 • Ev. dødsdato

Konfidensielle opplysningar

 • Elektronisk kontaktinformasjon
 • Kontaktopplysningar for dødsbu
 • Foreldre
 • Ektefelle / registrert partnar
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Adopsjon
 • Familienummer
 • Tilknyting til valmanntalet i Sametinget
 • Samisk språk
 • Opphaldsstatus
 • Utanlandsk identifikasjonsnummer
 • Identifikasjonsnummer frå utlendingsmyndigheitene
 • Registreringsstatus, med unnatak av statusane "busett", "utflytta", "død", "opphøyrt" og "inaktiv" – som er unnatekne frå teieplikta i forskrift.

Til folkeregisterlov og forskrift

Korleis sender eg ein søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende inn eit søknadsskjema for å søkje om tilgang til opplysningar frå folkeregisteret etter den nye lova om folkeregistrering.

Søknaden skal sendast skriftleg per brevpost til:

Skattedirektoratet, Rettsavdelinga
Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Søknader om einskildopplysningar

Skal sendast inn via kontaktskjemaet vårt

Søknader som omfattar ei bestemt gruppe som er busette i ein kommune eller eit fylke: Skal sendast via kontaktskjemaet vårt til skattekontoret for den aktuelle kommunen eller fylket.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.