2.7 Næringsinntekter

Postane under 2.7 Næringsinntekter er inntektspostar som gjeld utrekna overskot frå næringsverksemd, både enkeltpersonføretak og selskap med deltakarfastsetting. Skattepliktig næringsinntekt går fram av skjema RF-1175 Næringsoppgåve 1, RF-1176 Næringsoppgåve 2 og/eller RF-1221 Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i selskap med deltakarfastsetting.

Alle postar for 2.7 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga