2.8.4 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bustad, tomt og annan fast eigedom

Post 2.8.4 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du utrekna gevinst ved sal av fast eigedom, som bustad og tomt. Hovudregelen er at du får skattepliktig gevinst ved sal av eigedom, men dette avheng av eigartid og butid. Eit eventuelt tap fører du i post 3.3.6.

Gjeld posten meg?

Tomt

Gevinst ved sal av tomt er alltid skattepliktig.

Bustad

Dersom du har selt ein bustad med gevinst, skal denne skattleggjast dersom du har

  • brukt han som eigen bustad i mindre enn 12 av dei siste 24 månadene (butid) og/eller
  • eigd bustaden i under 1 år (eigartid) Eigartida blir rekna frå det tidspunktet du overtok bustaden, tok i bruk bustaden eller det tidspunktet bustaden var ferdigstilt, fram til det tidspunktet du aksepterer eit bod på bustaden.

Dersom det ligg føre ei såkalla brukshindring (til dømes at du på grunn av arbeid, sjukdom, brann eller skade ikkje greier å oppfylle kravet om butid), kan du likevel få godkjent ikkje-butid som butid i høve til skattereglane ved sal av bustad. Meir om reglane rundt sal av bustadeigedom her.

Fritidsbustad

Dersom du har selt ein fritidsbustad med gevinst, skal denne skattleggjast dersom du har

  • brukt han som eigen fritidsbustad i mindre enn 5 av dei siste 8 åra (butid) og/eller
  • eigd fritidsbustaden i under 5 år (eigartid) Eigartida blir rekna frå det tidspunktet du overtok bustaden, tok i bruk bustaden eller det tidspunktet bustaden var ferdigstilt, fram til det tidspunktet du aksepterer eit bod på bustaden.

Pendlarbustad

Skattytarar som i tillegg til eigen bustad eig ein pendlarbustad, kan oppfylle butid på begge bustadene samtidig. Dersom du har selt ein bustad som du ikkje har brukt som pendlarbustad eller eigen bustad 12 av dei siste 24 månadene, og/eller som du har eigd i under 1 år, skal gevinsten skattleggjast. 

Samlivsbrot

Dersom den tidlegare felles bustaden blir realisert ved samlivsbrot mellom ektefellar eller sambuarar med felles barn, er det slik at den som flyttar ut av felles bustad, får godskrive butid på lik linje med den som blir buande.

Fleire eigarar

Dersom de er fleire eigarar av ein bustad som blir seld med gevinst, skal gevinsten fordelast etter kor stor eigardel de har.

Oppdeling av eigedomen

Dersom eigedomen har større areal enn det som blir rekna for å vere ei naturleg arrondert tomt, kan sal av eigedomen bli rekna som sal av bustad/fritidsbustad og tomt. Gevinst ved sal av tomt er alltid skattepliktig.

Dersom salet gjeld fleire frittståande bygningar, må ein vurdere om kvar bygning har tilstrekkeleg tilknyting til bustaden til å kunne reknast som ein del av bustaden.

Dersom ein del av bustaden har blitt brukt som eigen bustad og den andre delen som skattepliktig utleigebustad, skal kvar del vurderast for seg. Gevinst ved sal av utleigedelen skal skattleggjast. Gevinst ved sal av ein del som blir brukt til eigen bustad, er skattepliktig dersom du ikkje har brukt han som bustad 12 av dei siste 24 månadene og/eller har eigd han i under 1 år.

Utland

Dersom eigedomen du har selt, ligg i utlandet, skal du føre gevinsten i post 3.1.11.

 

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Du fyller ut kommunen eigedomen høyrer til, gardsnummer, bruksnummer og beløpet for utrekna gevinst. Du må og legga ved oppstilling på utrekna gevinst. Du kan bruke Skjema for sal av bustad, fritidsbustad eller tomt RF-1318 for å rekne ut gevinst/tap. Skjemaet er ikkje eit vedleggskjema til skattemeldinga, og kan ikkje fyllast ut direkte i altinn. Du kan likevel skrive ut skjemaet, skanne det inn og leggje det ved skattemeldinga som eit vedlegg.

Korleis blir gevinst ved sal av fast eigedom rekna ut? 

Gevinsten finn du slik:

utgangsverdi

-       inngangsverdi

= resultat

Dersom resultatet er eit negativt beløp, fører du dette i post 3.3.6 som frådrag. Dersom det er positivt, fører du det i post 2.8.4 som gevinst.

Inngangsverdi 

Det er beløpet du betalte for bustaden då du kjøpte han, eller verdien av bustaden då du arva han. I tillegg kan du leggje til enkelte kostnader ved kjøp og sal av bustaden, mellom anna desse:

  • utgifter til meklar
  • påkostingar (ikkje vedlikehald, men standardheving)
  • dokumentavgift ved sal
  • tinglysingsgebyr

Altså:

Det du betalte for bustaden / verdi ved arv

+    utgifter

=    inngangsverdi

Dersom du bygde bustaden, er kostprisen utgangspunktet for inngangsverdien. Dette omfattar både kostnadene ved å byggje bustaden og kostnadene ved å erverve og gjere i stand tomta for bygging.Verdien av eige arbeid knytt til nyoppføring eller påkostnad kan òg leggjast til inngangsverdien. Verdien av eige arbeid blir verdsett til kva det ville kosta å få arbeid av same kvalitet utført av andre. Timegodtgjersla for ikkje-handverkarar må ein som hovudregel setje lågare enn det ein handverkar ville ha oppnådd, til dømes til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satsar finn du på Arbeidstilsynet sine nettsider.

Dersom du arva bustaden etter 2014 er grunnlaget for inngangsverdien anten arvelataren sin inngangsverdi (ved kontinuitet) eller pårekna marknadsverdi då du arva bustaden (ved diskontinuitet). Marknadsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelataren hadde oppfylt krava til bu- og eigartidskravet ved arvefallet, og eigedomen er ein bustad eller fritidsbustad. Meir om diskontinuitet og kontinuitet her. For alminneleg gardsbruk eller skogbruk må vilkåra i skattelova § 9-13 liggje føre.

Utgangsverdi 

Det du sel bustaden for.

Logg inn, og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Du må kunne leggje fram ei oppstilling over korleis du har rekna ut gevinsten, dersom vi spør. Dette gjeld òg dokumentasjon av kjøp, utgifter, påkostingar og kostnader.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.