Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.6 Tap ved sal av fast eigedom som gir rett til frådrag

Post 3.3.6 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du utrekna rettkommen tap ved sal av fast eigedom, som bustad og tomt. Hovudregelen er at du får frådrag for tap dersom ein eventuell gevinst hadde vore skattepliktig, og eigartid og butid avgjer om gevinsten er skattepliktig. Ein eventuell gevinst fører du i post 2.8.4.

Gjeld posten meg?

Tomt

Sel du ei tomt med tap, fører du frådrag for dette i denne posten. Du har alltid rett til frådrag for tap ved sal av tomt.

Bustad

Dersom du har selt ein bustad med tap, kan du få frådrag dersom du har

  • brukt han som eigen bustad i mindre enn 12 av dei siste 24 månadene (butid)
  • og/eller eigd bustaden i under 1 år (eigartid) Eigartida blir rekna frå det tidspunktet du overtok bustaden, tok i bruk bustaden eller det tidspunktet bustaden var ferdigstilt, fram til det tidspunktet du aksepterer eit bod på bustaden.

Det kan vere brukshindring, til dømes arbeid, sjukdom, brann eller skade som gjer at du ikkje oppfyller kravet om butid, men likevel kan få det godkjent som om du har budd der.

Fritidsbustad

Dersom du har selt ein fritidsbustad med tap, kan du få frådrag dersom du har

  • brukt han som eigen fritidsbustad i mindre enn 5 av dei siste 8 åra (butid)
  • og/eller eigd fritidsbustaden i under 5 år (eigartid) Eigartida blir rekna frå det tidspunktet du overtok bustaden, tok i bruk bustaden eller det tidspunktet bustaden var ferdigstilt, fram til det tidspunktet du aksepterer eit bod på bustaden.

Det kan vere brukshindring, til dømes arbeid, sjukdom, brann eller skade som gjer at du ikkje oppfyller kravet om butid, men likevel kan få det godkjent som om du har budd der.

Pendlarbustad

Dersom du har selt ein bustad som du ikkje har brukt som pendlarbustad eller eigen bustad 12 av dei siste 24 månadene, og/eller som du har eigd i under 1 år, kan tap ved sal førast til frådrag. Dersom du i tillegg til eigen bustad eiger ein pendlerbustad, kan du oppfylle butida på begge bustadene samtidig.

Samlivsbrot

Realiseres tidligare felles bustad ved samlivsbrot mellom ektefellar eller sambuarar med felles barn, er det slik at den som flyttar ut av felles bustad blir godskreve butid på lik linje med den som blir buande.

Fleire eigarar

Dersom de er fleire eigarar av ein bustad som blir selt med tap, må tapet vurderes for kvar enkelt eigar og fordelt basert på kor stor eigardel de har.

Oppdeling av eigedomen

Dersom eigedomen har større areal enn det som blir rekna for å vere ei naturleg arrondert tomt, kan sal av eigedomen bli rekna som sal av bustad/fritidsbustad og tomt. Du har alltid rett til frådrag for tap ved sal av tomt.

Dersom salet gjeld fleire frittståande bygningar, må ein vurdere om kvar bygning har tilstrekkeleg tilknyting til bustaden til å kunne reknast som ein del av bustaden.

Dersom ein del av bustaden har blitt brukt som eigen bustad og den andre delen som skattepliktig utleigebustad, skal kvar del vurderast for seg. Du får frådrag for tap ved sal av utleigedelen. Tap ved sal av ein del som blir brukt til eigen bustad, kan du føre til frådrag dersom du ikkje har brukt han som bustad 12 av dei siste 24 månadene og/eller har eigd han i under 1 år.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Du fyller ut kommunen eigedomen tilhøyrer, gardsnummer, bruksnummer og beløpet for utrekna tap. Du må også leggje ved oversikt på utrekna tap. Du kan bruke Skjema for sal av bustad, fritidsbustad eller tomt RF-1318 for å rekne ut gevinst/tap. Skjemaet er ikkje eit vedleggskjema til skattemeldinga, og kan ikkje fyllast ut direkte i altinn. Du kan likevel skrive ut skjemaet, skanne det inn og leggje det ved skattemeldinga som eit vedlegg.

Hugs ikkje å setje "–" framfor talet når du leverer elektronisk. Du får 25 prosent frådrag på tapet.

Korleis blir tap ved sal av fast eigedom rekna ut?

Du reknar ut tapet slik:

utgangsverdi
- inngangsverdi
= resultat

Dersom resultatet er eit positivt beløp, fører du dette i post 2.8.4. Dersom det er negativt, fører du det i post 3.3.6 som frådrag.

Inngangsverdi

Det er beløpet du betala for bustaden då du kjøpte han. I tillegg kan du leggje til enkelte kostnader ved kjøp og sal av bustaden, mellom anna desse:

  • utgifter til meklar
  • påkostingar (ikkje vedlikehald, men standardheving)
  • dokumentavgift ved sal
  • tinglysingsgebyr

Så:

det du betala for bustaden
+ utgifter
= inngangsverdi

Dersom du bygde bustaden, er kostprisen utgangspunktet for inngangsverdien. Dette omfattar både kostnadene ved å byggje bustaden og kostnadene ved å erverve og gjere i stand tomta for bygging.Verdien av eige arbeid knytt til nyoppføring eller påkostnad kan òg leggjast til inngangsverdien. Verdien av eige arbeid blir verdsett til kva det ville kosta å få arbeid av same kvalitet utført av andre. Timegodtgjersla for ikkje-handverkarar må ein som hovudregel setje lågare enn det ein handverkar ville ha oppnådd, til dømes til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satsar finn du på Arbeidstilsynet sine nettsider.

Dersom du arva bustaden etter 2014 er grunnlaget for inngangsverdien anten arvelataren sin inngangsverdi (ved kontinuitet) eller pårekna marknadsverdi då du arva bustaden (ved diskontinuitet). Marknadsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelataren hadde oppfylt krava til bu- og eigartidskravet ved arvefallet, og eigedomen er ein bustad eller fritidsbustad. Meir om diskontinuitet og kontinuitet her. For alminneleg gardsbruk eller skogbruk må vilkåra i skattelova § 9-13 liggje føre.

Utgangsverdi

Det du sel bustaden for.

Logg inn, og fyll ut posten.

 

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Du må kunne leggje fram ei oppstilling over korleis du har rekna ut tapet, dersom vi spør. Dette gjeld òg dokumentasjon av kjøp, utgifter, påkostingar og kostnader.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.