3.5 Særfrådrag

Postane under 3.5 Særfrådrag gjeld særfrådrag ved uførleik, nedsett arbeidsevne, einslege forsørgjarar og uvanleg store sjukdomsutgifter. Alle særfrådraga har bestemte vilkår for å bli innvilga.

Alle postar for 3.5 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga