3.5.3 Særfrådrag for lettare nedsett arbeidsevne

Post 3.5.3 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du særfrådrag på grunn av lettare nedsett arbeidsevne

Gjeld posten meg?

Posten gjeld alle som har:

  • lettare nedsett arbeidsevne og
  • ikkje tek imot uføretrygd eller andre offentlege stønader

Frådraget blir gitt på grunnlag av ei økonomisk behovsprøving. Dersom du er gift, gjennomfører vi ei samla vurdering av din og din ektefelles inntekt og formue. Tilsvarande gjeld for registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar. Du får frådrag når den økonomiske situasjonen din/dykkar ikkje er god nok til å dekkje alminneleg levestandard.

Andre særfrådrag

Dette særfrådraget blir ikkje gitt i tillegg til særfrådrag for uførleik, post 3.5.1, eller særfrådrag for uvanleg store sjukdomskostnader, post 3.5.4.

Utland

Når du har mellombels opphald i Noreg eller berre har vore i Noreg delar av året, får du avgrensa særfrådrag ut frå kor mange månader, både heile og påbyrja, du er i Noreg. Dersom du krev 10 prosent standardfrådrag i post 3.3.7, inngår særfrådrag for lettare nedsett arbeidsevne i dette standardfrådraget, slik at du ikkje kan krevje dette i tillegg.

Satsar og nøkkeltal

Satsen for særfrådrag for lettare nedsett arbeidsevne er på 9180 kroner per år.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

I post 3.5.3 fører du opp beløpet for særfrådrag, som er på 9180 kroner per år.

Logg inn, og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.