Skattemelding

I 2017 vil alle som er skattepliktige i Noreg, få ei skattemelding i staden for ei sjølvmelding. Personar som kjem inn under reglane om kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar, vil få tilsendt ei norsk skattemelding i april i året etter inntektsåret.

Er pensjonen/uføreytinga heilt eller delvis skattefri, må du levere skattemeldinga med opplysningar om kva for del av pensjonen som er skattepliktig i Noreg. Dette gjeld òg dersom du har hatt frikort eller skattekort med lågare skattetrekk enn 15 prosent.

Skattekontoret kan krevje at du sender inn ein bustadsattest frå skattestyresmaktene i bustadslandet ditt som utrykkjeleg stadfestar at du er skattemessig busett der etter skatteavtalen. Skattekontoret kan også krevje at du sender inn annen dokumentasjon når det berre er visse typer pensjoner/uføreytingar som er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Om du ikkje leverer skattemeldinga, blir den rekna som levert med dei førehandsutfylte opplysningane. Det vil då bli fastsatt 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytinga.

Fristen for å levere sjølvmeldinga er 30. april i året etter inntektsåret.

Har du ikkje fått sjølvmeldinga innan 15. april, kan du ta kontakt med Skatt nord.