Eg har flytta til utlandet. Korleis kjem eg inn under ordninga med kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar?

Det er berre personar som ikkje er skattemessig busette i Noreg, som skal betale kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar. Personar som framleis er skattemessig busette i Noreg, skal skattleggjast på same måten som personar som bur i Noreg.

Les meir om reglane om skattemessig bustad ved flytting frå Noreg.

Du må ta kontakt med skattemyndigheitene i det landet du flytter til, for å få vite om du skal betale skatt der.