Skal eg betale kjeldeskatt på uføretrygd og andre uføreytingar?

Du skal betale kjeldeskatt på uføreytingar når du bur i utlandet og ikkje er skattepliktig som busett i Norge. Dette gjeld både når du mottek uføretrygd frå NAV og når du mottek uføreytingar frå andre ordningar.

Det gjeld nokre unntak frå skatteplikta. Les meir om kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar