Kva blir rekna som realisasjon?

Reglane om skatteplikt for gevinst og frådragsrett for tap gjeld både ved sal og annan realisasjon av eigedom. Det som står om sal i denne brosjyren, gjeld derfor òg for andre former for realisasjon. Ein eigedom blir rekna som realisert når eigedomsretten tek slutt eller blir overførd til ein annan ved til dømes:

  • frivillig sal, medrekna sal til underpris der vederlaget ikkje er symbolsk 
  • tvunge sal, til dømes ekspropriasjon, odelsløysing eller sal på tvangsauksjon 
  • byte eller makeskifte 
  • fullstendig øydelegging, til dømes ved brann

Nokre former for overdraging av eigedom blir likevel ikkje rekna som realisasjon, til dømes:

  • gåveoverføring eller arveforskot 
  • arveovergang ved dødsfall 
  • skifte av dødsbu 
  • overføring mellom ektefellar 
  • skifte av felleseige mellom ektefellar

Dersom du er i tvil, kan du spørje skattekontoret.

Når blir ein eigedom rekna som realisert?

Tidspunktet for når eigedomen blir rekna for å vere realisert (seld), er viktig når ein skal rekne ut seljar si eigartid og butid. Ved utrekning av eigartid vil også ein avtale om realisasjon verke inn. Les kapittelet Skattefri gevinst ved sal av bustad.

Dersom realisasjonen skjer i form av sal eller byte, blir eigedomen rekna som realisert på det tidspunktet det er inngått ein fullstendig avtale om overdraginga. Ein avtale er fullstendig når kjøpar og seljar på bindande og endeleg måte er blitt einige om at eigedomen skal overdragast, og om dei viktigaste vilkåra for overdraginga. Realisasjonstidspunktet er derfor vanlegvis den dagen då bodet blei akseptert.

Sjølv om realisasjon i form av sal er gjennomført, blir seljaren rekna som eigar fram til det tidspunktet eigedomsretten går over til kjøparen. Dette skjer vanlegvis ved overtaking av bustaden. Fram til dette tidspunktet er det derfor seljaren som til dømes skal betale skatt på formue og eventuell inntekt av eigedomen.