Når kan eg klage til Skatteetaten?

Du kan klage til Skatteetaten i desse tilfella:

  • dersom oppgitt P-ROM-areal, byggjeår eller bustadtype er feil eller 
  • dersom likningsverdien på bustaden utgjer meir enn 30 prosent (primærbustad) eller 84 prosent (sekundærbustad) av marknadsverdien, og du kan dokumentere marknadsverdien.

Du må klage på likningsverdien for inntektsåret 2015 for at det skal verke inn på eigedomsskatt for 2017.