Eg har ei leilegheit som har vedtektsbestemd maksimalpris. Kva er kravet for å få formuesverdien sett ned?

Er det vedtektsfesta maksimalpris på boeininga leggjes denne til grunn når det gjeld de øvre grenser for fastsetting av formuesverdi på bustadseigendom. Formuesverdien skal således ikkje overstige 30 prosent av maksimalpris når leilegheiten er ein primærbustad. For sekundærbustader skal ikkje formuesverdien overstige 96 prosent av maksimalpris for inntektsåret 2016. Du må kunne fremleggje dokumentasjon på leilegheitens maksimalpris dersom skattekontoret etterspør dette.