Når er formuesverdien for høg?

Du kan krevje å få sett ned formuesverdien for ein primærbustad dersom du kan dokumentere at han er høgare enn 30 prosent av marknadsverdien til bustaden. 

For sekundærbustader er tilsvarende grense på 96 prosent for inntektsåret 2016, mens for inntektsåret 2017 kan ein krevje nedsetting av formuesverdien på sekundærbustad der verdien overstiger bustadens marknadsverdi.

Definisjonar av primærbustad og sekundærbustad.

Informasjon om kva som blir kravd av dokumentasjon. 

Sjå SSB sin modell for utrekning av bustadformue.