Eg driv eiga næring frå bustad. Skal eg bruke bustadkalkulatoren eller næringskalkulatoren?

Dersom meir enn halvparten av arealet til eigedomen blir brukt til bustadføremål, medrekna areal som blir leigd ut til bustad i næringsverksemd, skal eigedomen verdsetjast etter reglane for bustadeigedomar. Du skal då bruke bustadkalkulatoren.

Du skal bruke næringskalkulatoren når du bruker meir enn halvparten av arealet til eigedomen i eiga næringsverksemd.