Når eg bruker bustadkalkulatoren no, blir formuesverdien på bustaden min ein heilt annan enn då eg brukte kalkulatoren i haust. Kvifor?

Den førre kalkulatoren gav verdien for eit anna tidspunkt, og då var ikkje alle opplysningane om bustadprisar for fjoråret tilgjengelege enno.