Frådrag som ikkje kan fordelast fritt

3.2.1 Minstefrådrag i eiga inntekt
3.2.2   Underskot rekneskapslikna bil Faktiske kostnader
3.2.2   Premie til sjuke- og ulykkesforsikring
3.2.4   Minstefrådrag i ektefelletillegg
3.2.5   Minstefrådrag i inntekta til barn
3.2.6   Minstefrådrag i barnepensjon
3.2.7   Merkostnader til kost og losji o.l. ved opphald utanfor heimen
3.2.7   Småutgifter sjømenn
3.2.8   Frådrag for reise mellom heim og fast arbeidsstad. (arbeidsreiser)
3.2.9   Frådrag for reisekostnader ved besøk i heimen (besøksreiser)
3.2.11 Fagforeiningskontingent
3.2.12 Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold
3.2.13 Særskilt frådrag for sjøfolk
3.2.14 Særskilt frådrag for fiskarar og fangstmenn
3.2.15 Jordbruksfrådrag (RF-1177)
3.2.15 Jordbruksfrådrag
3.2.15 Del av felles jordbruksfrådrag
3.2 16 Særskilt frådrag for reindriftsverksemd (RF-1177)
3.2.16 Særskilt frådrag for reindriftsvirksemd S
3.2.16 Del av felles frådrag for reindrift
3.2.17 Særskilt frådrag for skiferproduksjon
3.2.17 Del av felles frådrag knytt til skiferproduksjon
3.2.18 Premie til eiga tilleggstrygd for næringsdrivande
3.2.19 Underskot anna næring (RF-1167,RF-1175,RF-1242)
3.2.19 Underskot anna næring (veiviser)
3.2.19 Underskott frå jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring
3.2.19 Underskot skogbruk
3.2.19 Underskot primærnæring
3.2.19 Underskot Fiske og fangst
3.2.19 Underskot frå skiferproduksjon
3.2.19 Underskot Familiebarnehage i eigen heim
3.2.19 Underskot KS, ANS m.m. som driv familiebarnehage i eigen heim
3.3.3 Betalt underhaldsbidrag
3.3.5 Frådragsgivande innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)
3.3.7

Andre frådrag

  • Inntektsfrådrag frå gevinst- og tapskonto
  • Frådragsføring av positiv saldo 
  • Gåver til frivillige organisasjonar og tros- og livssynssamfunn i Noreg
  • Gåver til frivillige organisasjonar og tros- og livssynssamfunn i utlandet
  • Tilskot til vitskapleg forsking og yrkesopplæring
  • Standardfrådrag for utanlandske arbeidstakarar
  • Særskilt inntektsfrådrag for ungdom
  • Tap på livsforsikring - Unit Link
3.3.11 Framførbart underskot frå tidlegare år
3.3.11 Del av underskot frå tidlegare år ved drift av våningshus
3.5.1   Særfrådrag for uførleik
3.5.3   Særfrådrag for lettare nedsett arbeidsevne
3.5.5 Særfrådrag for einsleg forsørgjar