Frådrag som kan fordelast fritt

3.2.10 Frådrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefrådrag)
3.3.1 Gjeldsrenter
3.3.2 Gjeldsrenter – utlandet
3.3.3

Føderådsytingar utanfor jord-/skogbruksvirksemd 
Fri fordeling gjeld ikkje for

  • betalt underholdsbidrag
3.3.4 Del av kostnader i bustadselskap (burettslag og bustadaksjeselskap) og i bustadsameie
3.3.6 Tap ved sal o.a. av fast eigedom som gir rett til frådrag
3.3.7

Andre frådrag
Fri fordeling gjeld ikkje for:

  • Inntektsfrådrag frå gevinst- og tapskonto
  • Frådragsføring av positiv saldo
  • Gåver til frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn i Noreg
  • Gåver til frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn i utlandet
  • Tilskot til vitskapleg forsking og yrkesopplæring
  • Standardfrådrag for utanlandske arbeidstakarar
  • Særskilt inntektsfrådrag for ungdom
  • Tap på livsforsikring -Unit Link
3.3.8 Tap ved sal av aksjar o.l. (RF-1088)
3.3.9 Tap ved sal av partar i verdipapirfond
3.3.10 Tap ved sal av aksjar o.l. (RF-1059)
3.3.12 Underskot ved utleige av fast eigedom utanfor næring
3.5.4 Særfrådrag for store sjukdomskostnader