Inntekter som ikkje kan fordelast fritt

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 Lønn og tilsvarande ytingar 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 Pensjonar, livrenter i arbeidsforhold oa.
2.6.1 Underhaldsbidrag frå tidlegare ektefelle/fråseparert ektefelle
2.6.1 Uførerenter og livrenter utanfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig utbetaling frå livrente i og utanfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig etterlønn og pensjon
2.7.1 - 2.7.13 Inntekter frå næringsdrift eller sjukepengar til næringsdrivande
3.1.4 Avkastning frå kapitalforsikringsavtale
3.1.4 Utbetaling frå kapitalforsikring utan garantert avkastning
3.1.11 Kapitalforsikring med og utan garantert avkastning i utanlandsk selskap/ finansinstitusjon
3.1.12

Anna inntekt

  • Inntekt frå gevinst- og tapskonto
  • Inntektsføring av negativ saldo
  • Retur av premie (IPS)
  • Framhaldsforsikring