Inntekter som kan fordelast fritt

2.4.1 Barn si lønnsinntekt, barn som er 12 år eller yngre
2.6.2  

Livrente utanfor arbeidsforhold til barn 16 år eller yngre
Føderåd utanfor jord- og skogbruk
Fri fordeling gjeld ikkje for:

 

  • skattepliktig utbetaling frå livrente i og utanfor arbeidsforhold
  • skattepliktig etterlønn og pensjon
2.6.3 Barnepensjon
2.8.1 Partseigar/bustadsameigar sin del av inntekter i bustadselskap/bustadsameige 
2.8.2 Nettoinntekt ved utleige m.m. av fast eigedom utanom næring
2.8.3   Skattepliktig utleigeinntekt frå fritidseigedom du sjølv har brukt  
2.8.4 Skattepliktig gevinst ved sal o.l. av bustad, tomt og annan fast eigedom 
2.8.5 Inntekt frå fast eigedom i utlandet
3.1.1 Renteinntekt av bankinnskot o.l. (også barn sine innskot)
3.1.2 Andre renteinntekter
3.1.3 Renter som skal skattleggjast ekstra på lån til selskap (RF-1070)
3.1.5 Skattepliktig utbytte på aksjar o.l. (RF-1088)
3.1.6 Skattepliktig avkastning av partar i aksjefond (også barn sine aksjefond)
3.1.7 Skattepliktig utbytte som ikkje er ført i post 3.1.5 eller 3.1.6
3.1.8 Skattepliktig gevinst ved sal av aksjar o.l. (RF-1088
3.1.9 Skattepliktig gevinst ved sal av partar i verdipapirfond 
3.1.10 Skattepliktig gevinst ved sal av aksjar o.l. (RF-1059)
3.1.11 Inntekter frå utlandet
Fri fordeling gjeld ikkje kapitalforsikring med og utan garantert avkastning i utanlandsk selskap/ finansinstitusjon
3.1.12

Anna inntekt
Fri fordeling gjeld ikkje for:

  • Inntekt frå gevinst- og tapskonto
  • Inntektsføring av negativ saldo
  • Retur av premie (IPS)
  • Framhaldsforsikring
3.1.13

Gevinst andre finansprodukt

3.1.14

Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte