Kalkulator for pendlarfrådrag

Denne kalkulatoren reknar ut kor mykje du kan føre i reisefrådrag når du er pendlar.

 • Heimeadressa er det same som din skattemessige bustad. Du kan skrive heile eller delar av ei adresse, men berekninga blir meir nøyaktig  til meir nøyaktig adresse du skriv inn. Du kan skrive "gatenamn", "husnummer", "poststad", "stad", "land". Til dømes, "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge".

 • Pendlarbustaden er den adressa der du bur/overnattar når du er på jobb.

  Du kan skrive heile eller delar av ei adresse, men berekninga blir meir nøyaktig til meir nøyaktig adresse du skriv inn.

  Du kan skrive "gatenamn", "husnummer", "poststad", "stad", "land". Til dømes, "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge".

 • Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden. Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand"" i feltet "Avstand mellom heimeadresse og pendlarbustad" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og pendlarbustaden er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom heimeadresse og pendlarbustad" vere 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her fører du opp talet på reiser heim frå pendlarbustaden i løpet av eit år (besøksreiser).

 • Utgifter til bom mellom heimeadressa og pendlarbustaden.
  For å få dekka utgiftene til bom må du spare minst to timer kvar dag på å bruke bil samanlikna med offentleg transport på kvart besøk. Du skal ikkje rekne med kø eller rushtid.

  Summen du eventuelt får godkjent er rimeligaste passering, det vil seie med eventuell rabatt.

  Utgifter til ferje mellom heimeadressa og pendlarbustaden
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand" i feltet "Avstand mellom heimeadressa og pendlarbustaden" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og pendlarbustaden er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom heimeadresse og pendlarbustad" vere 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringar på betalt bom og/eller ferje (abonnement eller enkeltbillettar) i tilfelle du må dokumentere utgiftene.

 • Du kan velje å krevje frådrag for faktiske kostnader til flybillett og tillegg krevje avstandsfrådrag for reiser til/frå flyplassen istadenfor frådrag for talet på kilometer.

  OBS! Sett du opp billettkostnader for fly? En feil i kalkulatoren gjer at både billettkostnader og sats for antall reiste kilometer vises i resultatet. Du kan kun velge eitt av dei to beløpa, ikkje føre opp begge. 

  Døme
  Du reiser heim seks ganger. Tre av reisene er med fly og tre av reisene er med bil. Avstanden er 2000 kilometer tur-retur og utgiftene til dei tre flyturane er 10.000 kroner.

  Du kan rekne ut frådraget på to ulike måtar, men må velje ein:
  1. Seks reiser berekna med avstand i talet på kilometer:
  2000 kilometer x 6 x 1,50 kroner= 18 000 kroner som du kan sette til frådrag.

  eller

  2. Flybillettar (+ avstand til/frå flyplass) og tre reiser med avstand i talet på kilometer.
   10.000 i utgifter til tre flyturar + 2000 kilometer (tur-retur) x 3 reiser x 1,50 kroner = 19 000 kroner

  Ta vare på flybilletten i tilfelle du må dokumentere utgiften.

 • Rekn ut reiserute >

  Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden. Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand"" i feltet "Avstand mellom heimeadresse og pendlarbustad" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og pendlarbustaden er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom heimeadresse og pendlarbustad" vere 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Arbeidsplass er staden du er i arbeidstida. Det kan også være staden du møter opp fast dersom du har arbeid på ulike lokasjonar.

 • Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa med ferje rekna med i reiseavstanden. Dersom du velg å kreve frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom pendlarbustaden og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som ferjen køyrerer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her fører du talet på dagar du reiser til arbeid i løpet av eitt år. Ved fulltidsarbeid blir det normalt rekna 230 arbeidsdager i året. Er du deltidstilsett eller tilset i yrke med til dømes skiftarbeid, skal du skrive det faktiske talet på reiser.

  dagar per år
 • Utgifter til bom mellom pendlarbustaden og arbeidsplass
  For å få dekka utgiftene til bom må du spare minst to timer kvar dag på å bruke bil samanlikna med offentleg transport på kvart besøk. Du skal ikkje rekne med kø eller rushtid.

  Summen du eventuelt får godkjent er rimeligaste passering, det vil seie med eventuell rabatt.

  Utgifter til ferje mellom pendlarbustaden og arbeidsplass
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlarbustaden og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringar på betalt bom og/eller ferje (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle du må dokumentere utgiftene.

 • Rekn ut reiserute >

  Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa med ferje rekna med i reiseavstanden. Dersom du velg å kreve frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom pendlarbustaden og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som ferjen køyrerer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Legg til arbeidsplass 2
 • Arbeidsplass er staden du er i arbeidstida. Det kan også være staden du møter opp fast dersom du har arbeid på ulike lokasjonar.

 • Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa med ferje rekna med i reiseavstanden. Dersom du velg å kreve frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom pendlarbustaden og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som ferjen køyrerer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her fører du talet på dagar du reiser til arbeid i løpet av eitt år. Ved fulltidsarbeid blir det normalt rekna 230 arbeidsdager i året. Er du deltidstilsett eller tilset i yrke med til dømes skiftarbeid, skal du skrive det faktiske talet på reiser.

  dagar per år
 • Utgifter til bom mellom pendlarbustaden og arbeidsplass
  For å få dekka utgiftene til bom må du spare minst to timer kvar dag på å bruke bil samanlikna med offentleg transport på kvart besøk. Du skal ikkje rekne med kø eller rushtid.

  Summen du eventuelt får godkjent er rimeligaste passering, det vil seie med eventuell rabatt.

  Utgifter til ferje mellom pendlarbustaden og arbeidsplass
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlarbustaden og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringar på betalt bom og/eller ferje (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle du må dokumentere utgiftene.

 • Rekn ut reiserute >

  Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa med ferje rekna med i reiseavstanden. Dersom du velg å kreve frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "Endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom pendlarbustaden og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som ferjen køyrerer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Fjern arbeidsplass 2

Bytta du arbeidsstad og/eller endra ein av heimeadressene dine i løpet av inntektsåret?

Om du har hatt endringar i dine reiseavstandar i løpet av året orsaka av til dømes ny arbeidslokasjon, jobb-bytte, flytting eller ny pendlerhybel, så må du fóre kalkulatoren ein gong for kvar periode/situasjon, og så summere de ulike resultata etterpå.

Er du ensleg forsørgar som pendlar?