Utrekning av frådrag når arbeidsgivar har dekt kost, losji og besøksreiser

Har arbeidsgivaren gitt deg større godtgjersle enn dei beløpa du kan trekkje frå, er overskotet skattepliktig. Har arbeidsgivaren gitt deg mindre godtgjersle enn dei beløpa du kan trekkje frå, kan du krevje frådrag for underskotet.

Døme på utrekning av underskot/overskot på godtgjersle til kost og losji. Du finn beløpa i den oppgåva du har fått frå arbeidsgivaren din.

Motteken dekning av kost og losji

 

NOK 43 000

Dokumenterte leigekostnader (kvitteringar finst)

NOK 24 000   

 

Frådrag for kost: 203 fråværsdøgn x NOK 200

NOK 40 600

NOK 64 600   

Underskot skal førast til frådrag i post 3.2.7 i skattemeldinga

 

= NOK -21 600       

Får du overskot skal det førast som inntekt i post 2.1.4 i skattemeldinga.


Utrekning av underskot/overskot på godtgjersle til besøksreise. Du finn beløpa i den oppgåva du har fått frå arbeidsgivaren din.

Motteken godtgjersle til besøksreise

 

 

NOK 5 000

Avstand pendlarbustad – arbeidsstad

180 x 40 km

= 7 200 km

 

Avstand pendlarbustad – heim

35 x 400 km

= 14 000  km   

 

Total avstand

 

= 21 200 km

 

Avstandsfrådrag 21 200 km x NOK 1,50 =

 

 

-NOK 31 800                    

Underskot før botnfrådrag

 

 

= NOK 26 800

Botnfrådrag

 

 

-NOK 22 000

Underskot skal førast i post 3.2.9

 

 

= NOK -4 800

Får du overskot skal det førast som inntekt i post 2.1.4 i skattemeldinga.

Du finn meir informasjon på skatteetaten.no/pendler