Kalkulator for reisefrådrag

Denne kalkulatoren reknar ut kor mykje du kan føre i reisefrådrag mellom heim og arbeidsplass.

 • Heimeadressa er det same som din skattemessige bustad. Du kan skrive heile eller delar av ei  adresse, men du får meir nøyaktig berekning di meir nøyaktig adresse du skriv inn. Du kan skrive "gatenamn", "husnummer", "poststad", "stad", "Land". Til dømes "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge"

 • Arbeidsplass er staden du er i arbeidstida. Det kan også være staden du møter opp fast dersom du har arbeid på ulike lokasjonar.

 • Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden.
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her fører du det faktiske talet på dagar du reiser til arbeid i løpet av eitt år. Ved fulltidsarbeid blir det  normalt rekna 230 arbeidsdager i året. Er du deltidstilsett eller tilsett i eit yrke med til dømes skiftarbeid, skal det faktiske talet på reiser brukast.

  Køyrer du innom barnehagen på veg til og frå jobb?
  Køyring av barn til barnehagen på veg til eller frå jobb blir ikkje rekna med som avstand til arbeidsplassen. Dersom du vil krevje frådrag for køyring til barnehagen, må du gjere det i posten for foreldrefrådrag (3.2.10).

  dagar per år
 • Utgifter til bom mellom heim og arbeidsplass

  For å få dekka utgiftene til bom må du spare minst to timar kvar dag på å bruke bil samanlikna med offentleg transport. Du skal ikkje rekne med kø eller rushtid.

  Summen du eventuelt får godkjent er rimeligaste passering, det vil seie med eventuell rabatt.


  Utgifter til ferje mellom heim og arbeidsplass

  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke fra ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringar på betalt bom og/eller ferje (abonnement eller enkeltbillettar) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Rekn ut reiserute

  Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden.
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Legg til arbeidsplass 2
 • Arbeidsplass er staden du er i arbeidstida. Det kan også være staden du møter opp fast dersom du har arbeid på ulike lokasjonar.

 • Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden.
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her fører du det faktiske talet på dagar du reiser til arbeid i løpet av eitt år. Ved fulltidsarbeid blir det  normalt rekna 230 arbeidsdager i året. Er du deltidstilsett eller tilsett i eit yrke med til dømes skiftarbeid, skal det faktiske talet på reiser brukast.

  Køyrer du innom barnehagen på veg til og frå jobb?
  Køyring av barn til barnehagen på veg til eller frå jobb blir ikkje rekna med som avstand til arbeidsplassen. Dersom du vil krevje frådrag for køyring til barnehagen, må du gjere det i posten for foreldrefrådrag (3.2.10).

  dagar per år
 • Utgifter til bom mellom heim og arbeidsplass

  For å få dekka utgiftene til bom må du spare minst to timar kvar dag på å bruke bil samanlikna med offentleg transport. Du skal ikkje rekne med kø eller rushtid.

  Summen du eventuelt får godkjent er rimeligaste passering, det vil seie med eventuell rabatt.


  Utgifter til ferje mellom heim og arbeidsplass

  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke fra ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringar på betalt bom og/eller ferje (abonnement eller enkeltbillettar) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Rekn ut reiserute

  Reiseavstand blir som hovudregel rekna ut etter kva som er den kortaste strekninga på veg.

  Brukar du ferje blir reisa rekna ut med ferje med i reiseavstanden.
  Dersom du vel å krevje frådrag for ferjebilletten, må du trekke frå ferjeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" og endre talet på kilometer.

  Døme:
  Dersom avstanden mellom heimeadressa og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekninga som ferja køyrer er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlarbustad og arbeidsplass" vere: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Fjern arbeidsplass 2

Flytta eller bytta arbeidsstad i løpet av inntektsåret?

Om du har hatt endringar i reiseavstander i løpet av året orsaka av til dømes ny arbeidslokasjon, jobb-bytte eller flytting, så må du fóre kalkulatoren ein gong for kvar slik ulik periode, og så summere resultata etterpå.