Kva for dokumentasjon skal leggjast ved rekvisisjonen?

Kopi av gyldig pas sitt eller nasjonalt id-kort som viser bilete, statsborgarskap og kjønn skal vedleggjast.

I dei tilfella nasjonalt ID-kort ikkje viser kjønn (gjeld bl. a Tyskland Italia og BE-NE-LUXlandene), må det og målberast kopi av annan offisiell dokumentasjon for kjønn, til døme fødselsattest.

Nordiske borgarar kan vedleggje kopi av gyldig førarkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag frå befolkningsdatasystemet/ attestasjon/ frå folkeregistret i heimlandet. Utskriften skal underskrive og stempla og ikkje eldre enn tre månader.

Kopien skal stadfeste rett kopi av norsk offentleg styresmakt så som skattekontor, politi, NAV, Brønnøysundregistrene, norsk utenriksstasjon, notarius publicus i og utanfor Noreg, Tingretten, politi i anna nordisk land, norsk autorisert regnskapsfører, norsk advokat, norsk *eiendomsmegler, norsk autorisert eller statsautorisert revisor.

Norske bankar og forsikringsselskap kan òg stadfeste rett kopi.

Minimumskrav til dokumentasjon:

  • Namn
  • Fødselsdato
  • Bilete
  • Kjønn
  • Statsborgarskap

I tillegg til legitmasjonsdokumentet må du ta med arbeidskontrakt, skriftleg arbeidstilbod eller dokumentasjon på norskregistrert næringsverksemd.