Vrake bil og andre køyretøy

 • Skriv ut

Føremålet med føresegnene i regelverket knytte til vraking av bil og andre køyretøy, er å førebyggje og redusere miljøproblem som køyretøy valdar når dei endar som avfall.

Årsavgift ved vraking av bil

Viktige datoar:

 • 1. januar - 31. januar: Dersom du har fått tilsendt faktura på halv årsavgift for køyretøyet som er registrert i løpet av desember 2017, slepp du å betale dersom køyretøyet er vraka innan 30. januar 2018. Har du allereie betalt, får du refundert avgifta.

Utbetaling av vrakpant

 • Vrakpanten blir vanlegvis utbetalt 1 - 3 veker etter at køyretøyet er levert til vraking.
 • Vrakpant blir utbetalt med kroner 3 000 for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter.
 • Køyretøyet må ha vore registrert som påskilta i Statens vegvesen sitt motorvognregister etter 1. januar 1977.

Frå 2018 blir vrakpantordninga utvida til også å gjelde:

 • Campingvogn – vrakpant kroner 3 000
 • Moped, lett og tung motorsykkel – vrakpant kroner 500
 • Lastebil, tankbil og trekkbil – vrakpant kroner 5 000.

Biloppsamlingsplassane får i samband med dette utbetalt ein driftsstønad for mottak.

Vi gjer merksam på at biloppsamlingsplassane ikkje har plikt til å ta imot køyretøy som har kome til i den nye vrakpantordninga, ettersom ikkje alle har kapasitet eller nødvendig utstyr. Ein bør difor kontakte biloppsamlingsplassen på førehand, før du leverer til dømes ein lastebil eller ei campingvogn til vraking.

Sjå om du får vrakpant på bilen din.

Vrakmelding

Når du leverer bilen din til ein godkjend biloppsamlingsplass, får du utferda ei nummerert vrakmelding som dokumenterer at bilen er vraka.

Den som leverer bilen til vraking må vise fram legitimasjon og oppgi dei nødvendige opplysningane til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpanten kan betalast ut til rett mottakar.

Fødselsnummer/organisasjonsnr. og kontonummer, kjem av tryggleiksgrunnar ikkje fram på den utskrivne vrakmeldinga.

Ein må kunne dokumentere det siste kjennemerket til bilen med til dømes vognkort, kvittering for innleverte skilt, eller forsikringspapir.

Vrakmeldinga blir send elektronisk frå biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som betaler ut vrakpant til den oppgitte pantemottakaren og kontonummeret. Pantemottakaren treng ikkje å vere den registrerte eigaren av bilen.

Etter at vrakmeldinga er registrert ved biloppsamlingsplassen kan ho ikkje gjerast om, og bilen blir hogd opp.

Kvar kan eg vrake bilen min?

Sjå oversikta over godkjende vrakplassar

Vraking i utlandet

Det kan betalast ut vrakpant for norske bilar som blir leverte til vraking ved ein godkjend biloppsamlingsplass innanfor EØS-området (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

Dersom du har vraka bilen din i utlandet, kan du sende søknad om utbetaling av vrakpant til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø.

Eller per epost

Du må leggje ved dokumentasjon på vraking i utlandet og opplyse om kontonummer for utbetaling av vrakpant.

Utanlandske vrakmeldingar kan ha ulike nemningar

Døme på dei mest vanlege er desse:

 • Sverige: «Skrotningsintyg»
 • Danmark: «Skrotningsattest»
 • Storbritannia: «Certificate of destruction”
 • Tyskland: «Verwertungsnachweis»
 • Frankrike: “Certificat de destruction d`un vèhicule”.

Treng du fleire opplysningar, kan du kontakte oss på telefonnr. 75 54 66 00, eller per epost.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.