Spørsmål om gårdsbruk kan selges skattefritt når det ikke har vært drift på dette (skatteloven § 9-3 sjette ledd)

Bindande førehandsfråsegner Publisert: 25.06.2003

  • Skriv ut
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt mai 2003 (BFU 36/03)

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at eiendommen gnr. 123 bnr. 1 i A kommune, er overtatt av skattyter som sitter i uskifte etter at ektefellen døde i 2002. Han vurderer å selge eiendommen og ber om en bindende forhåndsuttalelse med hensyn til om gevinst ved eiendomssalget er skattefri i henhold til skatteloven § 9-3 sjette ledd.

Det er opplyst om eiendommen at den: "består av våningshus fra 1936, driftsbygning som står for nedfalls samt naust av dårlig standard. Våningshuset er senere vesentlig om- og påbygget. Eiendommen har et areal på ca. 30 da. dyrket mark, og ca. 200 da. utmark".

Det er videre opplyst at det ikke har vært drift på eiendommen siden skattyter sammen med sin nå avdøde ektefelle, overtok eiendommen i 1975. Innmarka har imidlertid blitt slått for å holde jorda i hevd. Ellers er eiendommen benyttet som en ren boligeiendom i hele perioden og bebos fortsatt av skattyter. Den eventuelle kjøpers planer for eiendommen er foreløpig ikke klare, bortsett fra at eiendommen i første omgang skal leies ut til skattyter.

I arealplanen for A kommune er eiendommen satt av til landbruk-, natur- og friluftsområde. Det er opplyst at verdien på eiendommen antas å være i overkant av kr 2 000 000. Kostprisen fra 1975 utgjorde kr 40 000, og selv om våningshuset i ettertid er påkostet vil samlet inngangsverdi være relativt lav. Fordi gevinsten ved salget av eiendommen vil være betydelig, er det viktig for skattyter å få avklart om den kan unntas beskatning i henhold til skatteloven § 9-3 ledd som gjelder skattefritak for "gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk", selv om eiendommen ikke er i aktiv drift. Det vises til at eiendommen i alle andre sammenhenger, bl.a. i forhold til regulering, konsesjon og odel, følger reglene for jordbruk og skattyter mener at det samme må gjelde i forhold til skatt.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om gevinst ved salg eiendommen gnr. 123 bnr. 1 i A kommune kan fritas for beskatning etter unntaksbestemmelsen i skatteloven § 9-3 sjette ledd.

Gevinst ved realisasjon av fast eiendom er skattepliktig med hjemmel i skatteloven § 5-1, med mindre forholdet dekkes av en av unntaksbestemmelsene i skatteloven § 9-3. Det fremgår i sjette ledd:

"Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk er fritatt for skatteplikt når eieren har eid eiendommen i minst ti år når realisasjonen finner sted eller avtales...."

Den aktuelle eiendommen med driftsbygninger, 30 da. dyrket mark og ca. 200 da. utmark, er eiet siden 1975. Kravet til eiertid er oppfylt, og at den aktuelle eiendommen fremstår som et gårdsbruk. Det spørsmålet vi må ta stilling til er om eiendommen fyller vilkårene for å bli ansett som et "alminnelig gårdsbruk" i forhold til skattefritaks-bestemmelsen i skatteloven § 9-3. Lignings-ABC 2002 s. 552 har følgende definisjon av "alminnelig gårdsbruk":

"Som alminnelig gårdsbruk regnes en grunneiendom med nødvendige bygninger for driften, under forutsetning av at eiendommen brukes til jordbruksformål, dvs. husdyrhold og/eller dyrking på friland av f.eks. fôrvekster, korn, poteter, grønnsaker eller frukt."

Det fremgår videre av Lignings-ABC 2002 s. 553 om gårdsbruk hvor driften er varig nedlagt:

"Er jordsbruksdriften på gårdsbruket varig nedlagt, vil det ikke lenger falle inn under reglene om skattefritak på grunn av eiertid for gårdsbruk, men vil da i utgangspunktet være skattepliktig i sin helhet. Det må imidlertid vurderes konkret om deler av eiendommen f.eks. skal behandles etter reglene om realisasjon av skogbruk, bolig eller fritidseiendom.

Har eiendommen ikke vært brukt til jordbruksformål i inntektsåret, må det vurderes konkret om dette er et varig opphør, eller om opphøret bare er av midlertidig karakter. Er det tvil om tidspunktet for opphøret, kan en normalt legge til grunn at jordbruksdriften er varig opphørt når eiendommen ikke har vært brukt til jordbruksformål de siste 4-5 år."

Etter det som er opplyst har eiendommen ikke vært i drift i skattyters og nå avdøde ektefelles eiertid bortsett fra at innmarka er blitt slått for å holde jorda i hevd. Skattedirektoratet finner derfor at eiendomssalget ikke går under skattefritaket om salg av alminnelig gårdsbruk.

Det er ikke tatt stilling til spørsmålet om fritak for gevinstbeskatning ved salg av bolig (som vil inkludere en naturlig arrondert tomt), jf. skatteloven § 9-3 annet ledd.

Konklusjon

Eiendommmen gnr. 123, bnr 1 i A kommune er ikke et "alminnelig gårdsbruk" som kan selges uten gevinstbeskatning i henhold til skatteloven § 9-3 sjette ledd.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.