Meld inn opplysningar for berekning av skattemessig formuesverdi på bustadseiegedomar

Skjema

  • Skriv ut

Du kan bruke skjemaet for å innrapportere nødvendige opplysningar for formuesverdsetjinga av bustadeigedomar du var eigar av per 31. desember i inntektsåret.

Fyll inn opplysningar om primærareal/buareal, bustadtype, byggjeår og adressa til bustadeigedomen i skjemaet. Dette gjev grunnlag for å fastsetje ny formuesverdi på bustadeigedomen din.

Det er reglar i skattelova § 4-10 annet og tredje ledd for fastsetjing av formuesverdiar på bustadeigedomar. Reglane gjeld ikkje for fritidsbustader, våningshus på gardsbruk og bustadeigedomar som ligg i utlandet.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.