Jordbruksfrådrag

Sats

  • Skriv ut

Som hovudregel blir jordbruksfrådrag gitt på det vilkår at skattytaren har budd på driftseininga etter reglane om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Jordbruksfrådrag blir gitt i alminneleg inntekt til skattytarar som: 

  • har hatt inntekt frå verksemd i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • har drive bihald (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhald som verksemd, sjølv om verksemda er drive utan å vere knytt til jordbruk, gartneri eller hagebruk. 
Inntektsuavhengig frådrag 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig frådrag 38 %
Maksimalt samla frådrag 166 400 kr

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.