Kalkulasjonsfaktor – formuesverdsetjing av næringseigedom

Sats

  • Skriv ut

Kalkulasjonsfaktoren blir kunngjort i januar i året etter inntektsåret.

Satsen gjeld for inntektsåret 2015

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

For inntektsåret 2015 er kalkulasjonsfaktoren sett til 0,066.

Skattedirektoratet fastset kalkulasjonsfaktoren i medhald av FSFIN § 4-10-5, og faktoren blir nytta til å rekne ut formuesverdi av næringseigedom

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.