Meirverdiavgift

Sats

  • Skriv ut

Meirverdiavgift skal betalast ved omsetning av dei fleste varer og tenester. På denne sida finn du standardsatsen for mva. Somme bransjar og område har eigne satsar for mva.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Generell sats 25 %
Næringsmiddel 15 %
Persontransport, kinobillettar, utleige av rom* 10 %

*Persontransport, overnatting, allmennkringkasting og tilgang til kino, idrettsarrangement, fornøyelsesparkar og opplevingssenter m.m.

Ved Stortinget sitt vedtak om meirverdiavgift 14. desember 2015 for budsjettåret 2016 vart den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent auka til 10 prosent.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.