Normrente ved skattlegging av høg eigenkapital i skatteordninga for reiarlag

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2017

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Metoden for berekning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuande ledd følgjer av §8-15-1 i Finansdepartementets samleforskrift til skattelova (forskrift 19. november 1999 nr. 1158).

Departementet har berekna normrenta for inntektsåret 2017 til 1,3 prosent

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.