Personfrådrag

Sats

  • Skriv ut

Personfrådrag er eit generelt botnfrådrag i alminneleg inntekt, det vil seie at ein gir det i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Klasse 1 51 750 kroner
Klasse 2 76 250 kroner

Alle einslege skattytarar blir likna i skatteklasse 1. Skattytarar med forsørgjaransvar for ektefellar blir skattlagde i klasse 2.

Les meir om skatteklassar.

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.